NARROW THE GAP. Language School Adult Education Staff Up-skill

logo erasmus+ KA1

2014-1-PL01-KA104-000304

Logo Logmaru KA1

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej
w ramach programu Erasmus+

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa.
Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Akcja: MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI DOROSŁYCH

NARROW THE GAP. Language School Adult Education Staff Up-skill
okres trwania projektu: 01.12.2014 – 30.11.2015

The project „NARROW THE GAP. Language School Adult Education Staff Up-skill” complies with the European Agenda for Adult Learning recommendations to reach the 15% benchmark of participation of adults in lifelong learning by 2020. The project wants to contribute towards narrowing the gap which is particularly painful in Poland where the participation of adults in learning is 4,5%. The Project aims at better education provision for adult learners by upgrading professional qualifications of staff of the applicant organisation which is the institution for on-going adult education. Training mobilities planned within the project are embedded in the strategic European Development Plan of the institution. Within one year, 23 staff members - teachers and volunteers ( unemployed graduates and retired teachers) will get trained by 3 partner organisations in 3 European countries. The educational mobilities will last from 9 to 21 days. 15 project participants will undergo English or Spanish language and/or language methodology trainings, 8 project participants will learn how to become a volunteers tutor within adult literacy training. As a result of the training, the applicant organisation and its staff will get better understanding of adult education needs and methodology. The far-sighted results will be better educational prospects for the adult education in our country and particularly for the underprivileged. In that way the project „NARROW THE GAP” intends to contribute towards narrowing the gap between Poland and the European standards.

Projekt w pełni wpisuje się w Europejski Plan Rozwoju instytucji i odpowiada na wiele z dalekosiężnych planów edukacyjnych instytucji, aczkolwiek Europejski Plan Rozwoju ma wymiar szerszy – wieloletni. Projekt pozwolił nam na poprawę oraz dalsze kształcenie umiejętności zawodowych pracowników i wolontariuszy w następujących obszarach:

  • rozszerzenie kompetencji językowych metodyka języka hiszpańskiego w związku ze sprawowaniem nadzoru metodycznego nad pracą lektorów języka hiszpańskiego (1 osoba)
  • poprawa kompetencji językowych starszej kadry lektorskiej i wzmocnienie ich motywacji zawodowej, w związku w efektem wypalenia zawodowego ( 3 osoby)
  • poprawa kompetencji metodycznych młodszej kadry lektorskiej w związku z niewielkim doświadczeniem praktycznym ( 9 osób)
  • poprawa umiejętności zarządzania kadrą i procesem dydaktycznym u osób przewidzianych do awansu pionowego ( 3 osoby)
  • rozszerzenie możliwości podejmowania przez kadrę dydaktyczną nowych wyzwań (awans poziomy) o nowe rodzaje kursów specjalistycznych takich jak współpraca z przemysłem lokalnym, nauczanie języka polskiego dla imigrantów ( 3 osoby)
  • opanowanie drugiego i trzeciego języka obcego pracowników i kierownictwa ( 1 osoba)
  • przygotowanie wolontariuszy do pracy z osobami dorosłymi mającymi problemy literalizacyjne ( 8 osób)
  • wykorzystanie europejskich narzędzi certyfikacji takich jak Europass ( 23 osoby).

W ramach projektu odbyły się trzy mobilności edukacyjne kadry:

1. Mobilność do Hiszpanii, Uniwersytet Salamanca - maj 2015

Uczestniczka mobilności wzięła udział w 3-tygodniowym szkoleniu językowym na poziomie B2 w międzynarodowej 10 –osobowej grupie. Codziennie odbywało się 8 godzin lekcyjnych zajęć klasowych. Łącznie odbyło się 120 godz lekcyjnych. Kształcono równolegle 4 sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, mówienie, rozumienie tekstu, pisanie. Stosowano głównie metodę czynnej komunikacji językowej. Szkolenie objęło 30 godzin zajęć z zakresu kultury i sztuki hiszpańskiej. Nauka odbywała się w środowisku wielokulturowym – uczestnicy pochodzili w kilku krajów EU a także ze wszystkich kontynentów.

Salamanca to przepiękne historyczne miasto i siedziba najstarszego w Hiszpanii uniwersytetu

Salamanca to przepiękne historyczne miasto i siedziba najstarszego w Hiszpanii uniwersytetu.

Prezentacja o Polsce dla uczestników kursu z prawie całego świata

Prezentacja o Polsce dla uczestników kursu z prawie całego świata

Maria Margońska z uczestnikami kursu języka hiszpańskiego z USA i Kenii

Maria Margońska z uczestnikami kursu języka hiszpańskiego z USA i Kenii.

2. Mobilność do Cambridge UK, Bell Educational Services Ltd - lipiec/sierpień 2015

14 osób uczestniczyło w szkoleniach kursów metodyki nauczania języka angielskiego. Zgodnie z wyborem podjętym na etapie rekrutacji uczestnicy brali udział w zajęciach następujących kursów: Contemporary English – 2 osoby, Creativity in the Classroom – 5 osób, Language improvement – 1 osoba, Language and methodology refresher (secondary/adult) – 1 osoba, New technology in the classroom – 2 osoby, Becoming a Teacher Trainer – 3 osoby. Uczestnicy szkoleń z innych krajów pochodzili z 8 krajów UE.
Szkolenia trwały po 40 godz zajęć warsztatowych oraz dodatkowy program kulturalny.

eDiaries-Bell-Campus.pdf
Kadra Logmar kształci się w Cambridge - Link do artykułu na rybnik.com.pl

3. Mobilność do Galway, Irlandia – wrzesień 2015

8 osób uczestniczyło w 5-dniowym szkoleniu dla tutorów kształcących wolontariuszy do pracy z dorosłymi mającymi trudności lateralizacyjne. Zgodnie z planem szkolenia ustalonym wcześniej z organizacją wysyłającą szkolenie objęło 20 godz kształcenia klasowego i 20 godz pracy własnej uczestników. W szkoleniu uczestniczyli wolontariusze z Polski i z Irlandii.
Stosowane metody pracy: wykład, zajęcia warsztatowe.
Omówiono takie tematy jak:
- co to jest literalizacja
- przyczyny i efekty literalizacji wśród dorosłych
- historia ruchu wolontariuszy w Galway
- historia kształcenia dorosłych w Galway
- literalizacja w kontekście rozwoju osobowego
- literalizacja jako problem społeczny
- jak się uczą osoby dorosłe
- Dolch list w nauce czytania dorosłych
- świadomość numeralizacji
- indywidualny plan uczenia się dorosłego słuchacza
- ocena uczących się
- strategie ortograficzne i ich rola w nauce pisania dorosłych
- ICT w nauczaniu dorosłych z problemami literalizacji
- planowanie lekcji
- wyznaczanie granic w relacjach tutor – student.

Uczestnicy kursu wraz z irlandzkimi tutorami

Uczestnicy kursu wraz z irlandzkimi tutorami.

Od września – listopada ma miejsce rozpowszechnianie wyników projektu.
Dotychczas odbyły się trzy spotkania w doniesieniu do nauczycieli języków obcych i 3 spotkania wolontariuszy. W zorganizowanych warsztatach lektorów brały udział osoby z naszej szkoły jak i z zewnątrz, nauczyciele angliści ale i również germanista i iberysta. Ponieważ uczestnicy mobilności brali udział w 6 różnych kursach metodycznych mieli oni okazję wymienić się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. Największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty z zakresu użycia na lekcjach języków obcych najnowszych technologii, aplikacji na iPady i smartfony, aplikacji do zapisywania i odczytywania kodów kreskowych i możliwościach ich użycia na lekcjach języków obcych.

Jedno ze spotkań uczestników szkoleń w Cambridge z lektorami szkoły LOGMAR.

Kody QR w nauce języków obcych? Uczestnicy szkoleń w Cambridge pokazali, że jak najbardziej!!

Dzienniki „e-Diaries” prowadzone przez uczestników mobilności zostały udostępnione szerszej publice na stronach internetowych dając wgląd zarówno w przebieg szkoleń, jak i bardzo osobiste odczucia i refleksje uczestników. Dzienniki wolontariuszek będą materiałem do artykułu jaki zostanie napisany i przesłany na platformę EPALE, dzięki czemu projekt zostanie rozpowszechniany na skalę ogólnoeuropejską.

Oto kilka refleksji uczestniczek wyjazdu do Galway:

Grażyna Zajączkowska, emerytowana pedagog:
„ I am struck by how little attention is given to the literacy problem in Poland. Certainly it is not present with us in the same way as in Ireland because we don't have so many immigrants and ethnic groups, but the current political changes in the world and the massive migration will be soon dealt with. In addition, many adults in Poland can’t cope with the technological progress and the information requirements of the bureaucracy, which cause economic and social exclusion.”

Małgorzata Blazy, emerytowana polonistka:
„Największe wrażenie robi na mnie konsekwentne budowanie postawy tutora: uważnego wobec potrzeb i problemów studenta, tolerancyjnego, ale stopniującego wymagania i trudności, tworzącego warunki do powstania pozytywnej motywacji i nieustannie do praktycznych umiejętności”
„ Ze zdziwieniem odnotowuję, w jaki przemyślany sposób jest zorganizowany ich ośrodek- brak recepcji wynika z obawy o jej deprymujący wpływ na ewentualnych petentów! Nawet monitoring nie wynika tylko ze względów bezpieczeństwa, ale służy poznaniu wchodzących /mowa ciała/- by dobrać właściwy sposób ich ośmielenia / do najbardziej speszonych tutor wychodzi z biura, by zacząć rozmowę bez świadków.
Zapamiętać!” 

Ewa Czajkowska, emerytowana polonistka:
„Większość treści poznanych na kursie może przydać się w pracy z dorosłymi w naszym kraju, zwłaszcza w obliczu napływu uchodźców; pozostaje pytanie o źródło finansowania takich działań.”

Uczestnictwo w kursie razem z grupą irlandzkich wolontariuszy bardzo wzmocniło poczucie własnej wartości uczestniczek:

„Bardzo ciekawym doświadczeniem było uczestniczenie w tym samym kursie z Irlandczykami. Uświadomiło mi to różnorodność odmian języka angielskiego i trudności w jego zrozumieniu. Jednocześnie obserwowałam, że każdy kolejny dzień te trudności zmniejszał.”

Maria Malczewska, emerytowana artysta-plastyk:
„Pierwszy dzień wykładów uświadomił mi jak dużo ludzi w dzisiejszym świecie potrzebuje podstawowej nauki w pisaniu, czytaniu i liczeniu; jakie wnikliwe podejście psychologiczne, wiedzę o gatunku i jakości języka danej osoby, wiedzę o jej życiu - wymaga KONTAKT dobrego nauczyciela ze studentem”. 

Halina Dąbik, animatorka kultury:
„Zrozumiałam, że literalizacja osób dorosłych wzmaga poczucie własnej wartości, pewność siebie.”
„Bardzo ważne, aby dorosłych uczyć „małymi kroczkami” czyli krótkie informacje i wzmacniać w nich poczucie wartości.”
„Najważniejsze, aby wyrobić w dorosłym uczniu pewność siebie. Żeby on wiedział po co on przyszedł się uczyć, żeby nie czuł się zawstydzony , że czegoś nie umie, nie potrafi, a tym bardziej gorszy. Nauczyciel zawsze powinien stać dwa kroki za uczniem tzn. nie dawać mu do zrozumienia, że jest on tym „który nie umie” - to jest niewybaczalne podejście !! 

Joanna Rostek, emerytowana architekt:
„Szkolenie w Irlandii, prowadzone przez doświadczonych nauczycieli, było doskonałe. Nauczyło mnie " technicznych" sposobów i optymalnych metod pracy w wolontariacie edukacji dorosłych. A także pokazało, jak przyjazny, nie stresujący a jednocześnie profesjonalny może być kontakt - uczeń-nauczyciel - na podstawie nauczycieli prowadzących zajęcia w Galway.” 

Galway-eDiaries-1.pdf
Galway-eDiary-2.pdf