Erasmus+ KA1 Edukacja Dorosłych

logo erasmus+ KA1

2017-1-PL01-KA104-035826

Logo Logmaru KA1

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

2017-1-PL01-KA104-035826:

Wzbogacenie oferty nieformalnego kształcenia dorosłych o nowoczesne technologie

Europejski Plan Rozwoju naszej instytucji na lata 2017 – 2020 , przewiduje poszerzenie oferty edukacyjnej naszej instytucji o nauczanie na odległość z wykorzystaniem najnowszych narzędzi informatycznych i programów nauczania. Kolejna potrzeba edukacyjna szkoły związana jest z kształceniem językowym imigrantów oraz rozwijaniem zasobów dydaktycznych szkoły związanych z nauczaniem języka polskiego jako obcego. W związku z tym, nawiązaliśmy kontakty z dwoma organizacjami partnerskimi z krajów UE, które chcą podzielić się z nami swoim doświadczeniem w tym zakresie:

CENTRO ESPECIFICO DE EDUCACION A DISTANCIA, Walencja, Hiszpania jest szkołą edukacji dorosłych prowadzącą nauczanie dorosłych, w tym imigrantów, metodą blended learning. W kwietniu 2018 osoba delegowana przez LOGMAR, w ramach projektu, spędzi 2 tygodnie w Walencji podpatrując rozwiązania i zdobywając doświadczenia w zakresie nauczania na odległość.

ITC – International TEFL Certificate, Praga, Republika Czeska jest organizatorem szkolenia, w którym wezmą udział dwie kolejne uczestniczki projektu. W lipcu 2018 wezmą one udział w kursie szkoleniowym Using Information and Communication Technology in Education.

Mamy nadzieję, że obydwa pobyty szkoleniowe znaczącą wpłyną na jakość oferowanych przez nas usług, poprawią i wzmocnią nasze umiejętności związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i sposobów nauczania oraz poszerzą nasz dostęp do otwartych zasobów edukacyjnych.

Pobyt typu "job shadowing" w CEEDCV Walencja w dniach 09.04 - 20.04.2018
był okazją na poznanie bogatej oferty edukacyjnej placówki edukacyjnej specjalizującej się w nauczaniu dorosłych na odległość.


Partnerzy projektu.

Środowiskiem nauczania na odległość jest platforma Moodle, zaś cennym narzędziem filmy video przygotowywane przez nauczycieli w video studio.

Maria Margońska Valencia e-Dairyhttp://logmarschool.com.pl/wp-content/uploads/2018/05/E-Diary-Valencia.pdf

Erasmus + KA1 Adult Education

logo erasmus+ KA1

2017-1-PL01-KA104-035826

Logo Logmaru KA1

2017-1-PL01-KA104-035826:

Add the digital to adult non-formal education

The European Development Plan of our institution for the years 2017-2020 envisages broadening the educational offer of our institution with distance education using the latest IT tools and curricula. Another educational need of the school is connected with language education for immigrants - development of educational resources related to teaching Polish as a foreign language. For that purpose, we have established contacts with two EU partner organizations willing to share with us their experience:

CENTRO ESPECIFICO DE EDUCACION A DISTANCIA, Valencia, Spain is an adult education institution that teaches adults, including immigrants, through blended learning methods.
In April 2018, a LOGMAR representative, will spend two weeks within the project in Valencia observing solutions and gaining experience at distance learning.

ITC - International TEFL Certificate, Prague, Czech Republic
is the organizer of the training course, in which two participants of the project will take part. In July 2018 they will attend the training course Using Information and Communication Technology in Education.

We hope that both trainings will significantly affect the quality of services we offer, improve and strengthen our skills related to the use of modern technologies and ways of teaching, and expand our access to open educational resources.


W dniach 09.07 – 13.07.2018 nasze lektorki Hanna KARKOS i Grażyna GAJEWSKA wzięły udział w kursie szkoleniowym pt. ICT in Education zorganizowanym przez partnera projektu ITC International , Praga Republika Czeska. Szkolenie w Pradze miało formę praktycznych zajęć warsztatowych, podczas których nasze lektorki nauczyły się wykorzystywania różnych narzędzi dostępnych w Internecie jako OER ( patrz eDiaries poniżej) a także utworzyły strony weebly które posłużą nam do nauczania języka angielskiego, a w przyszłości także polskiego jako języka obcego, na odległość, co pozwoli szkole LOGMAR łączyć stacjonarne nauczanie z nauczaniem na odległość.

Hania i Grażyna przy pracy podczas kursu w Pradze
Grażyna Gajewska z czeskimi Partnerami i certyfikatem ukończenia kursu

Celem projektu był transfer wiedzy i doświadczenia partnerów w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii i metodyki blended learning z wykorzystaniem metod nauczania na odległość. Zachęcamy naszych kursantów do odwiedzenia nowych stron weebly i skorzystania z zawartych tam propozycji ćwiczeń dla dorosłych uczących się na różnych stopniach zaawansowania językowego.

https://logmarhania.weebly.com

https://logmargrazyna.weebly.com

Hanna Karkos Prague e-Diary-converted

Grazyna Gajewska Prague e-Diary