Past simple

3 min czytania

Past Simple to jeden z angielskich czasów przeszłych, który jest często wykorzystywany w komunikacji. Z tego powodu warto poznać go w pierwszej kolejności, aby móc swobodnie porozumiewać się w tym języku. Nie sprawi to problemu, ponieważ czas Past Simple jest dość łatwy do opanowania. Poznaj jego zasady w naszym artykule!

Past Simple – użycie

Czas Past Simple to służy do wyrażania sytuacji z przeszłości i w dużym stopniu można go porównać do polskiego trybu dokonanego. Stosujemy go w kilku sytuacjach:

 • kiedy mówimy o stanach, czynnościach i sytuacjach, które wydarzyły się w przeszłości i nie ma z nimi obecnie żadnego związku – często w takich zdania podajemy konkretny moment wykonania danej czynności (np. Lola visited London last week.),
 • opisując nawyki oraz przyzwyczajenia z przeszłości (np. I loved to draw when I was younger.),
 • mówią o wydarzeniach, które miały miejsce bardzo dawno temu – nie trzeba podawać jej przybliżonej daty (np. Columbus discovered America.),
 • kiedy pytamy o czas lub datę wydarzenia z przeszłości (np. What time did Lola leave for school?).

Może zainteresować się także: Past Continuous.

Past Simple – II forma czasownika

Past Simple wymaga znajomości i użycia II formy czasownika w zdaniach oznajmujących. W przypadku czasowników nieregularnych tę formę można znaleźć w drugiej kolumnie tabeli. Przykłady:

 • buy – bought
 • drink – drank
 • go – went
 • pay – paid
 • sleep – slept

Czytaj też: Past Perfect.

Wygląda ona identycznie dla wszystkich osób i trzeba nauczyć się jej na pamięć. Natomiast w przypadku czasowników regularnych należy jedynie dodać końcówkę -ed do czasownika podstawowego:

 • pick – picked,
 • work – worked,
 • kick – kicked,
 • look – looked,
 • talk – talked.

Jeśli czasownik regularny kończy się na -e, w tym czasie przyjmuje jedynie końcówkę -d.

 • live – lived,
 • dance – danced,
 • like – liked,
 • dive – dived,
 • die – died.

Jeśli z kolei czasownik zakończony jest samogłoską -y, po spółgłosce, przed dodaniem końcówki -ed, zmieniamy y na i.

 • spy – spied,
 • cry – cried,
 • try – tried,
 • worry – worried,
 • study – studied.

Jeśli -y jest poprzedzone samogłoską, dodajemy tylko końcówkę -ed.

 • play – played,
 • stay – stayed.

Podobnie, jak w przypadku końcówki -ing, czasowniki jedno- oraz dwusylabowe, w których akcent pada na ostatnią sylabę, a ich ostatnie trzy litery to spółgłoska-samogłoska-spółgłoska, należy podwoić ostatnią literę. Wyjątkiem są litery w oraz x.

 • plan – planned,
 • travel – travelled,
 • refer – referred,
 • stop – stopped
 • mix – mixed,
 • sew  – sewed.

Past Simple – operator “did”

W Past Simple (podobnie jak Present Simple) jest czasem, który do stworzenia pytań oraz przeczeń wymaga operatora. Jest on w tym przypadku identyczny dla wszystkich osób – “did”.

Past Simple – budowa zdania

W zdaniach w czasie Past Simple mogą pojawić się przysłówki częstotliwości, które muszą być umieszczone przed orzeczeniem.

Są to m.in.:

 • always – zawsze,
 • usually/generally – zazwyczaj,
 • often/frequently – często,
 • sometimes – czasami,
 • seldom/rarely – rzadko,
 • hardly ever – prawie nigdy,
 • never – nigdy.
podmiotprzysłówek częstotliwości (opcjonalnie)orzeczenie – II forma czasownikareszta zdania
I Lola They We Youusually never     nevergot up helped got married talked askedat 8 am when I was younger. his brother to clean the room. five years ago. to Lola last week. for help.

Past Simple – tworzenie pytań

Pytania w czasie Past Simple tworzy się za pomocą operatora did we wszystkich osobach. Należy pamiętać, że w pytaniach czasownik ma formę podstawową! Pytania otwarte wymagają słówka pytającego na początku zdania.

słówko pytająceoperator  podmiotopcjonalnie – przysłówek częstotliwościforma podstawowa czasownikareszta zdania
  Where When WhyDid did did did Didhe you they she Lola  usually   alwayspay spend tell act visitthe bill? your holidays? the truth? like that? London last week?

Past Simple – tworzenie przeczeń

Do tworzenia przeczeń w Past Simple wykorzystuje się operator didn’t (did not) umieszczony przed orzeczeniem. Podobnie jak w pytaniach, czasownik ma formę podstawową!

podmiotoperator didn’topcjonalnie – przysłówek częstotliwościorzeczenie – forma podstawowareszta zdania
He My grandparents You Lola Theydidn’t didn’t didn’t didn’t didn’tusually       usuallyeat live go work askat restaurant. in the countryside. to school. at home. for help.

Czasownik “to be” w czasie Past Simple

W czasie Past Simple czasownik “to be” odmienia się on przez osoby i nie wymaga zastosowania operatora do tworzenia pytań i przeczeń.

Odmiana czasownika “to be” w Past Simple:

liczba pojedynczaliczba mnoga
I was you were he was she was it was  we were you were they were

Przykładowe zdania z zastosowaniem tej zasady:

 • Lola was hungry so she ordered a pizza.
 • My mother was very tired after work.
 • They were really happy when I told them the news.
 • It was sunny and warm.
 • You were my best friend!

Pytania w czasie Past Simple

Pytania z wykorzystaniem was i were należy tworzyć poprzez inwersję, czyli stawiać je przed podmiotem:

 • Where were you last night?
 • Why was he so sad?
 • Was she sad yesterday?
 • How old was Lola at that time?
 • Was the weather fine?

Przeczenia w czasie Past Simple

Do utworzenia przeczenia wystarczy wykorzystać słówko not. Możemy stosować formę krótką (wasn’t lub weren’t) lub formalną, czyli was not i were not:

 • It wasn’t rainy.
 • The people there weren’t friendly.
 • That accident wasn’t very dangerous.
 • Lola wasn’t sure what to say.
 • The workers weren’t in the office, they were outside.

Czytaj też: Present Perfect Continuous.

Present Simple

Czas Present Simple, zwany także czasem teraźniejszym prostym, jest bardzo ważnym konceptem w nauce języka angielskiego. Kiedy używamy go? Jak należy konstruować zdania? Przeczytaj...
admin
5 min czytania

Present Perfect Continuous

Czas Present Perfect Continuous, jeden z czasów teraźniejszych, należy do grupy struktur gramatycznych, które są poznawane przez osoby uczące się języka angielskiego na poziomie...
admin
2 min czytania

Present continuous

Czas Present Continuous jest doskonale znany osobom uczącym się języka angielskiego, ponieważ jest on drugim po czasie Present Simple najczęściej używanym do komunikowania się...
admin
4 min czytania