Past perfect

2 min czytania

Jednym z angielskich czasów gramatycznych jest Past Perfect Simple. Wiele osób czuje uczących się języka czuje strach, kiedy mają wykonać ćwiczenia z nim związane. Jest to bowiem jedna z trudniejszych konstrukcji, jednak dokładne poznanie i zapamiętanie zasad pozwoli bez problemu posługiwać się tym czasem w codziennej komunikacji. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak tworzyć zdania w czasie Past Perfect Simple.

Past Perfect Simple– zastosowanie

Past Perfect Simple to jeden z czasów w języku angielskim. Ma dość ograniczone możliwości wykorzystania. Stosujemy go, kiedy mówimy o czynnościach, które zakończyły się przed inną czynnością lub punktem w czasie w przeszłości (może to być też data lub jakieś wydarzenie). Przykłady:

 • I had bought my ticket before the bus arrived.
 • Lola had broken down after her husband had left him.
 • The company had sold over twenty thousand of these computers by 2000.
 • By the time you came we had discussed all the points on the agenda.
 • I wondered who had eaten my pizza slice.

W skrócie możemy uznać, że czasu Past Perfect używamy, gdy chcemy pokazać że jedna czynność była wykonana przed inną w przeszłości.

Czytaj też: Past Continuous.

Past Perfect – okoliczniki czasu

Past Perfect Simple to czas gramatyczny, w którym często występują okoliczniki czasu:

 • before – zanim, przed (np. They had been engaged for over two years before they got married.),
 • after – po (np. What did you do after you had seen the accident?),
 • by – do (np. I had replied to all the emails by noon.),
 • by the end – przed końcem (np. They hadn’t finished the discussion by the end of the meeting.),
 • by the time – zanim, przed (np. We had eaten all the pizza by the time Tom came.),
 • by that time – do tego czasu (np. By that time he had saved enough money to buy a new car.),
 • when – kiedy (np. Tom had known Lola for only a year when he proposed to her.),
 • how long – jak długo (występuje w pytaniach) (np. How long had you been at school when you noticed that Lola wasn’t there?).

Past Perfect – budowa zdania

Zdania w czasie Past Perfect Simple składają się z dwóch elementów: operatora had (dla wszystkich osób identyczny) oraz czasownika w III formie (lub z końcówką -ed w przypadku czasowników regularnych) – tzw. Past Participle.

podmiotoperator hadorzeczenie – III forma czasownika / końcówka -edreszta zdania
You Jim My grandparents   Susan Lolahad had had   had hadknown locked lived   watered visitedLola before that meeting. the door before leaving. in London before they moved to the village. the plants by the time Tom got up. London twice by 2016.

Zdania, w których używamy czasu Past Perfect to najczęściej konstrukcje złożone. Oznacza to, że powyższy schemat pokazuje jedynie prawidłową budowę tej części zdania, w której stosujemy Past Perfect Simple. Przed lub po nim może pojawić się druga część zdania z użyciem czasu Past Simple.

Past Perfect – tworzenie pytań

Pytania w czasie Past Perfect Simple tworzymy za pomocą inwersji. Operator had należy postawić przed podmiotem. Czasownik natomiast występuje w III formie. Wszystkie słówka pytające powinny być użyte na początku pytania.

słówko pytająceoperator hadpodmiotorzeczenie – III forma czas. / końcówka -edreszta zdania
  How many meetings How long   Whose carHad had had Had hadyou she they Lola youstarted had owned learnt usedwork before 8 a.m.? before lunch? the house when they sold it?  before she took the exam? by the time yours was fixed?

Past Perfect – tworzenie przeczeń

Aby utworzyć przeczenia w czasie Past Perfect Simple, operator had należy połączyć ze słówkiem not. W codziennej komunikacji zwykle występuje wersja skrócona, czyli hadn’t. W przeczeniach czasownik występuje w III formie lub z dodaną końcówką -ed.

podmiotoperator hadn’torzeczenie – III forma czas. / końcówka -edreszta zdania
I Lola   They We Hehadn’t hadn’t   hadn’t hadn’t hadn’tcleaned finished   had renovated learntmy room by noon. all the homework before she went to school. access to the Internet by 2005. the house before moving in. anything before he took the exam.

Sprawdź też: Past Perfect Continuous.

Present Simple

Czas Present Simple, zwany także czasem teraźniejszym prostym, jest bardzo ważnym konceptem w nauce języka angielskiego. Kiedy używamy go? Jak należy konstruować zdania? Przeczytaj...
admin
5 min czytania

Present Perfect Continuous

Czas Present Perfect Continuous, jeden z czasów teraźniejszych, należy do grupy struktur gramatycznych, które są poznawane przez osoby uczące się języka angielskiego na poziomie...
admin
2 min czytania

Present continuous

Czas Present Continuous jest doskonale znany osobom uczącym się języka angielskiego, ponieważ jest on drugim po czasie Present Simple najczęściej używanym do komunikowania się...
admin
4 min czytania