Future perfect

2 min czytania

Future Perfect to czas, którego nie mamy w języku polskim, dlatego przeraża wielu uczniów, którzy szlifują swój angielski. Z pomocą przychodzą konkretne zasady i obszary zastosowania tego czasu. Poznając je, bez problemu zastosujesz go w codziennej komunikacji. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, jak tworzyć zdania w czasie Future Perfect.

Future Perfect – zastosowanie

Nauka czasu Future Perfect Simple może być nieco skomplikowana, ponieważ w języku polskim jego odpowiednik nie występuje. Jednak znając możliwości jego użycia i zasady budowy zdań można go bardzo łatwo opanować.

Future Perfect Simple wymaga jakiegoś odniesienia w przyszłości (daty, czynności lub wydarzenia). Czynność, którą wyrażamy w Future Perfect będzie działa się w przyszłości, jednak z perspektywy tego określonego punktu odniesienia – będzie już zakończona. Oto przykłady:

 • By the time she gets ready, the bus will have left.
 • I will have finished the book before he comes back.
 • Lola will have finished the project by 10 o’clock tomorrow.
 • By six thirty, Lola will have cleaned all the rooms.
 • By the time she makes up her mind, he will have invited someone else.

W skrócie, Future Perfect używamy kiedy:

 • mówimy, że jakiś stan będzie trwał przez określony czas w określonym momencie w przyszłości (np. By next month Tom will have known Mary for two years.),
 • wyrażamy przypuszczenie, że daną czynność już wykonano (np. My daughter will have landed in London by now.)

Czytaj też: Future Simple.

Future Perfect – budowa zdania

Konstrukcja Future Perfect Simple składa się z operatora will have (identycznego dla wszystkich osób) oraz czasownika w III formie (lub z końcówką -ed w przypadku czasowników regularnych). Operator will w mowie codziennej skracany jest do ‘ll.

podmiotoperatorIII forma/-edreszta zdania
I   Lola   He       Tom       She‘ll have   will have   will have       will have       ‘ll havefinished   cleaned   invited       known       landedthe book before he comes back. her room by 10 o’clock. someone else by the time she makes up her mind. Mary for two years by next month. are back. in London by now.

Future Perfect – tworzenie pytań

Podobnie jak w przypadku wielu innych czasów w języku angielskim, tak i tutaj pytania tworzymy przez inwersję. Operator will należy umieścić przed podmiotem. Słówka pytające natomiast stawiamy na początku zdania.

słówko pytająceoperatorpodmiothaveIII forma/-edreszta zdania
What   How many books         How longwill   will   Will   Will   willyou   Lola   you   she   youhave   have   have   have   havedone   read   finished   landed   knownby the time we come back? by next year?   the project by 10 o’clock? iin London by now?   Mary by next month?

Może zainteresować Cię również: Future Perfect Continuous.

Future Perfect – tworzenie przeczeń

Przeczenia w Future Perfect Simple tworzymy, dodając not do operatora will. Najczęściej stosuje się formę skróconą – won’t.

podmiotoperator won’t haveIII forma/-edreszta zdania
I   You   We   She   Lolawon’t have   won’t have   won’t have   won’t have   won’t haveinvited   finished   planted   cleaned   landedsomeone else before she makes up her mind. the project by 10 o’clock.   all those trees by this week. all the rooms by tomorrow.   in London by now.

Sprawdź też: Future Continuous.

Future Perfect – charakterystyczne określenia czasu

W przypadku Future Perfect Simple często możemy spotkać się z słówkami takimi jak:

 • before,
 • by – przed,
 • by the end of,
 • by the time – zanim,
 • by tomorrow/next week/month/year,
 • when.

Present Simple

Czas Present Simple, zwany także czasem teraźniejszym prostym, jest bardzo ważnym konceptem w nauce języka angielskiego. Kiedy używamy go? Jak należy konstruować zdania? Przeczytaj...
admin
5 min czytania

Present Perfect Continuous

Czas Present Perfect Continuous, jeden z czasów teraźniejszych, należy do grupy struktur gramatycznych, które są poznawane przez osoby uczące się języka angielskiego na poziomie...
admin
2 min czytania

Present continuous

Czas Present Continuous jest doskonale znany osobom uczącym się języka angielskiego, ponieważ jest on drugim po czasie Present Simple najczęściej używanym do komunikowania się...
admin
4 min czytania