Past Perfect Continuous

1 min czytania

Past Perfect Continuous to jeden z czasów gramatycznych w języku angielskim, które służą do wyrażania przeszłości. Nie posiada jednak bardzo szerokiego zastosowania, dlatego dość łatwo zapamiętać, kiedy należy go użyć. To istotne, aby być dobrze zrozumianym w codziennej komunikacji. Przeczytaj artykuł i sprawdź, jak konstruować zdania w Past Perfect Continuous.

Past Perfect Continuous – użycie

Podobnie, jak w przypadku Past Perfect Simple, czas Past Perfect Continuous może być używany jedynie wtedy, gdy mówimy o czynnościach z przeszłości w odniesieniu do innych wydarzeń lub punktów w przeszłości. Za pomocą Past Perfect Continuous zaznaczamy, że dana czynność rozpoczęła się i trwała przez jakiś czas przed inną czynnością, wydarzeniem lub punktem w czasie.

Czasy w języku angielskim z rodzaju Continuous nie informują o tym, czy czynność została zakończona ani o jej rezultatach. Trzon wypowiedzi stanowi sam fakt odbycia się lub długiego czasu trwania danej czynności.

Przykłady zdań:

  • The police finally found the man who had been hiding for months.
  • I had been waiting for you for an hour before you came.
  • We were tired yesterday in the evening because we had been working out a lot all day.
  • They had been watching TV  for a long time.
  • I had been driving for 4 hours before I got to London.

Może Cię zainteresować: Present Perfect Continuous.

Past Perfect Continuous – budowa zdania

Konstrukcja zdania w czasie Past Perfect Continuous składa się z operatora had been (ten sam dla wszystkich osób) oraz czasownika z końcówką -ing. Zdania z użyciem tego czasu są zwykle zdaniami złożonymi.

  podmiot  operator had been  czasownik z końcówką -ing  reszta zdania
He   I   We   They   Ihad been   had been   had been   had been   had beenhiding   waiting   working   watching TV   drivingfor a months before the police found him. for you for an hour before you came. out a lot all day.   for a long time.   4 hours before I got to London.

Czytaj też: Past Continuous.

Past Perfect Continuous – tworzenie pytań

Pytania w tym czasie tworzymy poprzez inwersję. Należy pamiętać, że przed podmiotem umieszczamy jedynie pierwszy człon operatora – had.

słówko pytającehadpodmiotbeenczasownik +-ingreszta zdania
How long       Why   Wherehad   Had   had   hadhe   you   you   youbeen   been   been   beenhiding   waiting   working   livingbefore the police found him?   for me?   out all day?   before you moved to London?

Past Perfect Continuous – tworzenie przeczeń

Przeczenia w czasie Past Perfect Continuous tworzy się za pomocą słówka not. Długa forma (had not) występuje raczej w formalnej wersji języka. W codziennej komunikacji używana jest skrócona forma, czyli hadn’t.

  podmiotoperator hadn’t beenczasownik
z końcówką -ing
  reszta zdania
He I They It Lolahadn’t been hadn’t been hadn’t been hadn’t been hadn’t beenhiding  waiting watching snowing doingso the police finally found him. for an hour when you came. TV for a long time. for months. homework before I told her off.

Sprawdź też: Past Simple.

Present Simple

Czas Present Simple, zwany także czasem teraźniejszym prostym, jest bardzo ważnym konceptem w nauce języka angielskiego. Kiedy używamy go? Jak należy konstruować zdania? Przeczytaj...
admin
5 min czytania

Present Perfect Continuous

Czas Present Perfect Continuous, jeden z czasów teraźniejszych, należy do grupy struktur gramatycznych, które są poznawane przez osoby uczące się języka angielskiego na poziomie...
admin
2 min czytania

Present continuous

Czas Present Continuous jest doskonale znany osobom uczącym się języka angielskiego, ponieważ jest on drugim po czasie Present Simple najczęściej używanym do komunikowania się...
admin
4 min czytania